skip to Main Content
+31 (0)85-0471026 info@dns-solutions.nl

Onze algemene voorwaarden zijn onder nummer 62192396 en als volgt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda .

Artikel 1. Definities

DNS Solutions is gevestigd te Almkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 62192396 en Vestigingsnr. 000031226477

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DNS Solutions een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie DNS Solutions een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 2. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 3. Dienst: Eén of meer door DNS Solutions aangeboden dienst(en) , verleend aan of ten behoeve van de Opdrachtgever door of namens DNS Solutions, onder meer bestaande uit de navolgende; – telefoonservice; – Projectnummers; – Inbound dienstverlening; – Outbound bellen.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DNS Solutions en Opdrachtgever krachtens welke DNS Solutions de Dienst(en) zal uitvoeren.
 5. Tussenpartij: Van een of meer tussenpartijen is sprake indien DNS Solutions ten behoeve van de levering van de Diensten, benodigde infrastructuur of andere Diensten niet rechtstreeks zelf kan aanbieden en hiervoor samenwerkt met een Operator.
 6. Nummers: Inbound en Outbound telefoonnummers, welke per opdrachtgever kunnen verschillen .
 7. Operator: Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.
 8. ACM: Autoriteit Consument & Markt, c.q. een vergelijkbare instantie (ook in landen buiten Nederland) of een eventuele opvolger.
 9. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door DNS Solutions ter beschikking wordt gesteld met als doel het project te beheren/monitoren dan wel te configureren.
 10. Website: www.dns-solutions.nl dan wel sub domeinen en andere extensies.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen DNS Solutions en Opdrachtgever komt tot stand naar aanleiding van telefonisch dan wel persoonlijk contact tussen beide partijen. Bovendien stelt DNS Solutions een offerte op, waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk en dient per e‐mail of per telefoon te worden bevestigd.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door DNS Solutions, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist/onbruikbaar zijn, heeft DNS Solutions het recht de opdracht per direct on hold te zetten. Totdat de juiste gegevens zijn verstrekt, wordt het overeengekomen tarief wel gefactureerd.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor DNS Solutions alleen bindend indien en voor zover deze door DNS Solutions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. DNS Solutions heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment zoals overeengekomen in de offerte en/of toezegging per telefoon/mail. Beide partijen dienen akkoord te zijn gegaan met startdatum.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: – 1. de Overeenkomst; – 2. de eventuele bijlagen; – 3. deze Algemene Voorwaarden; – 4. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal DNS Solutions zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel anders overeengekomen.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert DNS Solutions dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft DNS Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DNS Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan DNS Solutions worden verstrekt.
 5. Het is DNS Solutions toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal DNS Solutions Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het DNS Portal. Opdrachtgever zal indien overeengekomen, alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het DNS Portal van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het DNS Portal, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan DNS Solutions te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. DNS Solutions heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DNS Solutions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien DNS Solutions, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is DNS Solutions gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat DNS Solutions tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle informatie op de Website, offertes, folders en andere documentatie van DNS Solutions zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle projecten zijn maatwerk, prijzen kunnen verschillen per project.
 3. Gebruiksafhankelijke bedragen zijn door Opdrachtgever verschuldigd op basis van het daadwerkelijk geregistreerde gebruik achteraf. Dit kan gaan om buitenland kosten.
  Voor zover DNS Solutions een online rapportage aanbiedt, is dit slechts voor informatieve doeleinden en niet bindend. DNS Solutions werkt niet op basis van vooraf overeengekomen aantallen en resultaten. Dit is ten alle tijden afhankelijk van het overeengekomen project.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

 1. Opdrachtgever mag geen misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de Diensten. In algemene zin betekent dit dat de Diensten niet mogen worden gebruikt op een manier in strijd met het toepasselijk recht en dat geen inbreuk mag worden gemaakt op rechten van derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions tegen alle aanspraken van derden die gegrond zijn op de veronderstelling dat Opdrachtgever, diens gebruikers of (eind)klanten bij gebruikmaking van de Diensten niet heeft voldaan aan een geldende plicht – wettelijk, op grond van de Overeenkomst of anderszins – of inbreuk heeft gepleegd op enig recht van een ander.
 3. Hoewel DNS Solutions zich inspant Opdrachtgever te informeren over geldende wet en regelgeving waaraan Opdrachtgever zich voor de Diensten dient te houden, wordt volledigheid niet gegarandeerd. Opdrachtgever blijft ten alle tijden geheel zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten en regels en doet dat op eigen rekening en risico. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions voor alle schade en/of klachten die mochten voortvloeien uit het niet nakomen of houden aan deze regels.
 4. Opdrachtgever en DNS Solutions dragen zorg voor, en staan in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, alsmede binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd. Bovendien zullen alle betrokken partijen zich houden aan buitenlandse wet en regelgeving, indien van toepassingen op de Diensten.

Artikel 7. Telefoonnummers

 1. Opdrachtgever kan DNS Solutions verzoeken om Nummers te activeren voor Opdrachtgever welke DNS Solutions, na goedkeuring, zal activeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen de Nummers geactiveerd blijven voor Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 3. DNS Solutions biedt Opdrachtgever de mogelijkheid tot porteren van een Nummer voor zover dit op grond van de wet- en regelgeving mogelijk is. DNS Solutions is gerechtigd een Nummer te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht door DNS Solutions, een Operator, de ACM of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit.
 4. DNS Solutions heeft het recht om een portering van een nummer welke gebruikt is voor een project te weigeren, wanneer hier redelijke aanleiding toe is.
 5. DNS Solutions kan bij het doorgeven van de gegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt ten behoeve van eventuele telefoongidsvermelding en nummerinformatiediensten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 8. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 1. Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken (persoons)gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door DNS Solutions aangegeven formaat en op de door DNS Solutions aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, kunnen niet tot enige aansprakelijk van DNS Solutions leiden. Alle schriftelijke, telefonische en elektronische berichten van DNS Solutions, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het daarvoor opgegeven telefoonnummer c.q. het laatst opgegeven e- mailadres van Opdrachtgever, worden geacht Opdrachtgever te hebben bereikt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
 2. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn, kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van DNS Solutions leiden.
 3. Opdrachtgever is jegens DNS Solutions aansprakelijk voor de eventuele schade die DNS Solutions lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden en/of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen en andere elektronische elementen. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten en/of onvolkomenheden.
 4. Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan DNS Solutions te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij/zij gerechtigd is deze aan DNS Solutions ter beschikking te stellen en dat DNS Solutions gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 9. Gebruik van de door DNS Solutions verstrekte gegevens

 1. Indien de overeenkomst met zich brengt dat DNS Solutions aan Opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde Opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door DNS Solutions verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald is. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het Opdrachtgever niet toegestaan door DNS Solutions verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan door DNS Solutions verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door Opdrachtgever van eigen gegevens met door DNS Solutions verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door DNS Solutions verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van Opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons)registratie op te bouwen onverlet.
 3. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen door DNS Solutions verstrekte gegevens door Opdrachtgever mogen worden gebruikt. Dit is ten alle tijden bewijsbaar middels een aanvaarde offerte, toezegging per mail of factuur.
 4. Na afloop van het toegestane gebruik is Opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien DNS Solutions daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan DNS Solutions volledig te retourneren.
 5. DNS Solutions staat ondanks regelmatig verrijken, niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.
 6. Indien overeengekomen is dat Opdrachtgever door DNS Solutions verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is Opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens DNS Solutions uit hoofde van de overeenkomst heeft.
 7. DNS Solutions is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals bijvoorbeeld adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.
 8. In geval van overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan DNS Solutions een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 10.000,- alsmede een boete van € 1.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van DNS Solutions op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. Indien Opdrachtgever aan DNS Solutions persoonsgegevens in bewerking geeft, zal DNS Solutions slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. DNS Solutions is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.
 2. DNS Solutions zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. DNS Solutions zal de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkersactiviteiten in een elektronisch bestand opslaan, welke niet voor anderen toegankelijk is.
 3. DNS Solutions zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkersactiviteiten. DNS Solutions zal er tevens zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten. Hiervoor tekenen zij een geheimhoudingsverklaring en zijn er consequenties bij overtreden, tot een jaar nadat zij uit dienst zijn getreden.
 4. Opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht om een afspraak te maken om de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren. Een inspectie kan nimmer per direct plaatsvinden en er kunnen kosten aan verbonden zijn. Verder geldt als voorwaarde dat Opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van DNS Solutions opvolgt.
 5. DNS Solutions is niet gehouden om gegevens aan Opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan DNS Solutions weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door DNS Solutions verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan Opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.
 6. Indien Opdrachtgever op grond van art. 35 lid 2 Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door DNS Solutions zijn verstrekt, zal hij/zij DNS Solutions hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan betrokkene zijn gegeven. Opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.
 7. Opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door DNS Solutions ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door Opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. Opdrachtgever zal DNS Solutions en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door DNS Solutions verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DNS Solutions.
 9. Indien Opdrachtgever aan DNS Solutions persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door DNS Solutions is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal ten aanzien van de door DNS Solutions aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan deze regelgeving.
 10. Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn Diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door DNS Solutions verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

Artikel 11. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. DNS Solutions zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. DNS Solutions heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. DNS Solutions zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. DNS Solutions is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. DNS Solutions heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal DNS Solutions zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. DNS Solutions is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. DNS Solutions zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DNS Solutions of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. Het is DNS Solutions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien DNS Solutions door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan DNS Solutions, onverminderd het recht van DNS Solutions om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DNS Solutions voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DNS Solutions van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van DNS Solutions, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van DNS Solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen rust op DNS Solutions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 13 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van DNS Solutions. De aansprakelijkheid van DNS Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DNS Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DNS Solutions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DNS Solutions in staat is adequaat te reageren.
 4. DNS Solutions is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 14).
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij DNS Solutions meldt.
 6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart DNS Solutions voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DNS Solutions geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 14. Storingen en overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DNS Solutions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van DNS Solutions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de schriftelijk overeengekomen of op de Overeenkomst (offerte) aangegeven periode met een minimum duur van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk dan wel anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via andere kanalen, tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn, zoals vastgesteld in de Overeenkomst (offerte), steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt er een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst en wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is DNS Solutions gerechtigd om per direct alle Diensten van Opdrachtgever op te heffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 3. De door DNS Solutions opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. DNS Solutions is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, ook bij een overeengekomen uiterste termijn.
 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wenst op te zeggen berekent DNS Solutions een afkoopsom. De berekening hiervan is als volgt: de vaste kosten van de resterende tijd tot het einde van de overeenkomst worden voor 100% in rekening gebracht. De variabele kosten (waaronder bijvoorbeeld gesprekskosten) worden berekend op basis van het gemiddelde factuurbedrag voor de resterende looptijd van de Overeenkomst en voor 75% in rekening gebracht. De berekening van DNS Solutions voor de afkoopsom is leidend.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft DNS Solutions het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van DNS Solutions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

 1. DNS Solutions zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door DNS Solutions. Indien gewenst kan Opdrachtgever een papieren factuur ontvangen, hiervoor wordt er een extra bedrag van €2,- per factuur in rekening gebracht.
 3. Bij niet, dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan of indien een automatische incasso is geweigerd, heeft DNS Solutions recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die DNS Solutions in verband daarmee maakt. Deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde; hiernaast heeft DNS Solutions recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het door de opdrachtgever verschuldigde. Voorts is DNS Solutions gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van €17,50 voor een eerste aanmaning. Bij een tweede aanmaning, krijgt Opdrachtgever drie dagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen en brengt DNS Solutions maningskosten in rekening á € 35,00 Indien er geen betaling plaatsvindt na de tweede keer manen, geeft DNS Solutions het dossier uit handen aan een Incassobureau.
 4. DNS Solutions heeft tevens het recht om vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, de (verdere) nakoming van haar verplichtingen en dienstverlening te staken en op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. Dit opschortingsrecht geldt ook ten aanzien van andere Overeenkomsten die Opdrachtgever met DNS Solutions heeft gesloten.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. DNS Solutions zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van DNS Solutions, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of DNS Solutions daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal DNS Solutions zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. DNS Solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van DNS Solutions of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per telefoon, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel telefonisch contact voldoende vaststaat.
 5. De door DNS Solutions ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld het gebruik van nummers, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door DNS Solutions, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van DNS Solutions.
  DNS Solutions kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
Back To Top